Wniosek należy złożyć do komornika w oryginale, wraz z tytułem wykonawczym (również w oryginale).
Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.
Wszystkie pola powinny być wypełnione.
Wierzyciel powinien wskazać możliwie najwięcej danych identyfikacyjnych dłużnika, co zwiększa szanse na skuteczne wyegzekwowanie należności.
Wierzyciel musi podpisać wniosek czytelnie, imieniem oraz nazwiskiem.

Jeśli wniosek składa osoba reprezentująca wierzyciela, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo i/lub odpis KRS (w przypadku spółek prawa handlowego).

WNIOSEK

Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór ogólny

WNIOSEK

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności pieniężnej – KM

WNIOSEK

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentacyjnej- KMP